Sreemad Bhagavatha Sapthaham , Ashtabandha kalasam & Thazhikakudam Sthapanam

Sponsors - 20 Jan to 27 Jan 2013

Date Morning Annadanam Night Laghu bhakshanam Remarks
20 Jan 13 Sri MG Kurup & Family Sri MG Kurup & Family Sri TV Ravindran & Family Acharaya Varanam , Sapthaham
21 Jan 13 Sri S Radhakrishnan & Family; Sri S Radhakrishnan & Family    
22 Jan 13 Sri Gopakumar & Family Sri Gopakumar & Family    
23 Jan 13 Sri Anil kumar & family Sri Anilkumar & Family    
24 Jan 13 Sri Shaji D & family Sri Shaji D & family    
25 Jan 13 Sri K P Ravindran & Family Sri K P Ravindran & Family Ltcol Sadasiv & Family Acharya Varanam
26 Jan 13 Sri Suresh Kannoly & Family Sri Suresh Kannoly & family    
27 Jan 13 Sri CRN Pillai & Family Sri CRN Pillai & family Devasthanam